Sac de tri suisse anti aging

Manuel franco-hongrois de civilisation française

A tanulmány főként Monoszlóy András De cultu imaginum1 c. A következő gondolatmenetet, amelyet a fenti megjegyzés is motivált, neki ajánlom. Monoszlóy hitvitái és az általuk generált további szövegek ugyanis a korai hitvitáink érvelésére vonatkozóan is szolgálnak némi megfontolandó tanulsággal, így az említett és majd részletesebben tárgyalandó Monoszlóy-idézet is. A Monoszlóy András életművére vonatkozó szakirodalom anti aging kozmetika izrael túl bőséges, Peisch Alajos es monográfiája a legátfogóbb munka a témában,2 továbbá Braunecker Margit Nagyszombatról mint irodalmi központról írt könyvében olvashatunk részletesebben róla.

Az idvössegre intö kepeknec tiszteletiröl valo igaz tudomany, Nagyszombat, RMNy Im Istennek segetsege altal, kiben dichertessec az tellyes szent Haromsag, es az mennyei szentec, ketteit az en erömnec gyöngesegehez kepest, az menniböl hozaioc iutottam, az régieknec irasokbol oltalmaztam, es tamogattam, az egyigyüueknec meg tartasara.

A Monoszlóy által kijelölt három fő vitatémáról a Az előbbi abból indul ki, hogy a képek is jelek, ahogyan a szavak is. A jelfogalom alapja Szent Ágoston De civitate Dei c.

Az hetuen sido bölchec azt fordetottac sculptile, faragot kepet, ειδωλον. Az idézett szakasz hátterében, kifejtetlenül, egy meglehetősen összetett teológiai problémakör áll: a szentképek általi ábrázolás teológiai kérdése szorosan kapcsolódik a Megtestesülés titkához.

Az első évezred képrombolási vitái során alakult ki ennek teológiája: a képrombolók számára Krisztus ikonjának megfestése istenségének lehatárolását, körülírhatóságát jelentette, a képtisztelők számára azonban a Megtestesülés hitvallását: mivel Isten Igéje Krisztusban láthatóvá lett, ezért az Ige megfesthetővé is vált. A képtisztelők teológiájának összefoglalása a II. Krisztus ikonjának megfestése a személy hüposztaszisz ábrázolását jelenti, ő pedig az isteni és emberi természetet érinthetetlenül egyesítette, ezért tökéletes Isten és tökéletes ember — így lehet a láthatatlan Isten képmása.

Az ikon nem az emberi vagy az isteni természet egy képmása, hanem egy »megtestesült isteni személyé«, amely a testben eljött, s ezáltal láthatóvá és ennek következményeképp emberi eszközökkel ábrázolhatóvá vált Fiú igaz voltát közvetíti.

keverje össze az illóolajokat anti aging cosmos natural anti aging serum feel free

Monoszlóynál azonban éppen ennek a teológiai háttere, pontosabban annak részletezése marad el. Érvelésének ezen a pontján, úgy tűnik, elegendőnek véli annak közlését, hogy a Szentírás Krisztust az Atya képének nevezi, nem tér ki a képmás teológiájának kifejtésére.

Kovács Ferenc lovasoktató lovas oldala Szabadságliget, Pilisvörösvár

A Krisztusban megtestesülő képmás és az ikonok képmás volta közötti kapcsolat ugyancsak kifejtetlen marad, így mintegy magától értetődőnek tételeződik, a képmás és a kép fogalma pedig tisztázatlan, látszólag problematizálatlan. Monoszlóy érvelése szerint ha a képeket a hitújítók eljárása szerint bálványnak nevezzük, akkor Krisztus maga is bálvány volna. Itt nem esik szó a különböző felekezetek közti különbségről a képek tekintetében. Azt látjuk, hogy az érvelés a teológiai vonatkozások mélységi kifejtése helyett a hangsúlyt másra fekteti: a dialektikai cáfolás előtérbe helyezésére.

A logikai értelemben vett kijelentés, vagyis a propozíció érvényességét kérdőjelezi meg az a tény, hogy Krisztus mint az Atya képmása, tehát 13 Uo. Egyfelől anyanyelvén nem áll még rendelkezésére az a terminológia, ami lehetővé tenné a kérdés magyarul történő kifejtését. Ennek az egyébként visszatérő problémának explicit megfogalmazását is adja Monoszlóy.

A másik okot a hitvita feladatának és lehetőségeinek értelmezésében kell keresnünk.

Turc Francais

Kötetéből lehetne citálni még néhány további ezt bizonyító idézetet — olyan szöveghe15 A propositio a középkori logikában — a quintilianusi értelem szerint — a mondat vagy kijelentés szinonimája. A kép, képmás, hasonlatosság fogalmának értelmezésétől egyébként máskor is eltekint Monoszlóy, pl. GÁBOR, i. A szerző általában tekintettel van egyszerűbb befogadóinak képességére és lehetőségeire, ilyenkor azonban nem tartózkodik attól, hogy az egyébként sem egyszerű teológiai eszmefuttatásokat dialektikai reflexiókkal terhelje meg.

Az umbra fogalmához imperfecta imago Szent Ágostont idézi, s ez a hivatkozás lehetővé teszi, hogy árnyék és képmás közti viszony gradatio egyértelműnek látsszék, ami pedig a következtetés feltétele.

Umbra és képmás viszonya mögött persze a katolikus képtisztelet szemiotikájának bonyolult kérdései húzódnak meg az árnyék a forrásával szoros, érintkezésen alapuló kapcsolatot tart, míg a képmás esetében ez a kapcsolat nem vagy nem így áll fenn. Voces rebus seruire debent, non contra res vocibus, praesertim si usus, vel fidei ratio id postulet: Mert hogy minden igeböl formalt neuezetnec, sükseg az letel szerent valo dolgot köuetni, nem penig az let allatnac, valami neuezetnec szolgalni, föképpen midön az hitnec agazattya azt keuannya, mert minden allatnac elöb kel termeni, hogy sem mint neuenec lenni.

A latria—dulia kérdésben persze sac de tri suisse anti aging az érvnek komoly szerepe van: egyfelől azért, mert a hitújítók szerint a két fogalom közti különbségtétel a nyelv szintjén marad vagyis a katolikusok dulia elnevezés alatt a latriát gyakoroljákmásfelől mert szerintük ez a különbségtétel nem igazolható a Szentírásból. Monoszlóy idézete a katolikus tradíció létjogosultságát nyelvfilozófiai-logikai alapon igazolja, egyben pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy ennek hiányában a vitatkozó téves következtetésre juthat.

Visszatérve Monoszlóy elsőként említett idézetére azt lehet megállapítanunk, hogy a dialektika láthatóvá tétele helyenként nyilvánvalóan fontosabb, mint az árnyalt teológiai megkülönböztetések, részletekbe menő hittani magyarázatok alkalmazása.

18 hatóanyagú anti aging fejlett feszesítő krém új fejezet probiotikus anti aging vélemények

Ez azonban viszonylag elszórt marad a szentek és a képek tiszteletéről szóló traktátusokban, amelyek nem konkrét vitapartnerhez fordulnak. Más a helyzet a már említett Apologiával, mely21 Uo.

Jellemző ebben a szövegrészben az, hogy míg a distinkcionált teológiai gondolatmenet latinul olvasható, addig a Dávid János dialektikai tudományát megkérdőjelező szillogizmus magyarul, nemcsak a Dávid János — egyébként feltehetőleg kéziratban maradt és elveszett sac de tri suisse anti aging művére való hivatkozás miatt, hanem a dialektikai eljárás helytelensége hangoztatásának retorikai nyeresége miatt is. A De cultu imaginum nem talált közvetlen válaszadóra, a szentek tiszteletét taglaló könyve azonban igen: Gyarmathi Miklós királyhelmeci prédikátor személyében.

Ha az index nem is túl nagy számban tartalmaz efféle utalásokat, szerepeltetésük arra enged következtetni, hogy a dialektikai sac de tri suisse anti aging hangsúlyozása — de még inkább az ellenfélnél az efféle hiányosságok kiemelése — nagy szerepet tölt be a vitában.

  1. A cordyceps sinensis kivonat öregedésgátló hatása
  2. Full text of "Régi utazók magyarországon és a balkánfélszigeten, "
  3. Каталог - szaguldozz.hu - Лекарства из Германии для Вас!
  4. Régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten - MEK
  5. Ce sont ces dernières que nous avons aussi mobilisées dans cet ouvrage.
  6. Ajak ránctalanító krém
  7. Floslek anti aging cream

A dialektikai alapozású érvelés Gyarmathinál ugyanis a Keresztyéni felelet legfőbb szervezőelve lesz. Monoszlóy állításainak cáfolásához ellenfele könyvét úgy olvassa, hogy érveit szillogizmusokba vagy induktív bizonyítási sémákba, szerkezetekbe rendezi, majd ezeket cáfolja, azt a benyomást keltve, hogy katolikus vitapartnerének megvitató eljárásai dialektikai szempontból megbízhatatlanok. Így lehet talán a leghatékonyabban bemutatni és emlékezetessé tenni a befogadó számára egy érvelés eltörlését, leváltását.

Monoszlóynak — ben bekövetkezett halála miatt — már nem volt lehetősége reagálni Gyarmathi válaszára. A De gratia c. Keresztyéni felelete Gyarmathi munkájának címét ismétli, jelezve, hogy az igaz keresztény megnevezésre is igényt tart. Pázmány feleletét tehát eszerint kettős motiváció határozza meg: Monoszlóy szándékát beteljesíteni, valamint újabb összefoglaló munkát adni a hitben bizonytalanok vagy kevésbé tájékozottak kezébe.

A tizennyolc könyvre osztott munka jelentős részében Pázmány valóban Gyarmathi bizonyságait rostálja meg, proxenetisme suisse anti aging mindeközben részletes, a katolikus egyház szenttiszteletről szóló tanításának teljességét bemutató, enciklopédikus könyvet ad ki.

Modern kiadása: Pázmány Péter összes munkái, II, s. Gyarmathi bizonyságainak megrostálása hangsúlyozottan dialektikai alapon történik: ezt Gyarmathi könyvének módszere elkerülhetetlenné is teszi.

Régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten - MEK

Ezért Pázmány idézi és górcső alá veszi Gyarmathi szillogizmusait — ahogy azt a protestáns prédikátor Monoszlóy munkájával tette. Ellenfele érveinek a dialektika felől nézett hibái Pázmány tanúsága szerint alapvetően kétfélék: vagy a tudományos kompetenciát nélkülözik, vagy szándékosan rosszindulatúak, ami az ars disserendi eljárásainak hazug, csalárd alkalmazását jelenti.

És Pázmány értelmezése szerint ez utóbbiak vannak többségben.

ráncos ajakkrém öregedésgátló termékek olcsón

Persze annak ellenére, hogy vitapartnere eljárásának fő jellemzőjét a valótlanságok állításában jelöli meg, a dialektikai alapokon álló cáfolás szükségességéről, ennek nyilvánvalóvá tételéről nem mondhat le.

Az érvelés csalárdságában ugyanis az a veszélyes, hogy szabályos szillogizmusok benyomását kelti, befogadóját a professzionális szemránckrém eljárás látszólagos sikerével győzve meg.

Irással erőssen megbizonyítya, a mit egy csepnyére sem kellene bizonyítani, mivel hogy mindeneknél nyilván vagyon; a másik részet pedig, mellyet mi helyén nem hagyunk, és nem igaz-is, egy mákszemnyire sem igyekszik bizonyítani.

Figura non concludit. Argumenta vero praedicta in prima vel secunda figura formantur ex majore particulari; quare nisi in majori addatur particula exclusiva solum, 32 33 18 GÁBOR, i. PÖM II, Si addatur illa particula, major propositio erit falsa. Azert minden Szentinek megjelentette mind ezt, mind kedig ez vilaghi dolgainkot. Nem következik kedig, mert A particulari ad universale non valet argumentum.

Egy peldabul nem szabhatunk közönseges törvent. Es az mit Isten egyvel kettövel cselekedet, nem cselekedte azt egyebekvel. Pázmány Keresztyéni feleletének, valamint Monoszlóy és Gyarmathi megelőző szövegeinek tanúsága szerint a vitázó felek a megszólalások általi köz véleményformálás hatékony módszerének az ellenfél dialektikai képességének megkérdőjelezését tartják, párhuzamosan saját érvelésük ilyetén természetének, megbízhatóságának felmutatásával. Ennek eszköze a dialektikai természetű problémák felsorakoztatása, az érvelési hibák terminusokat is alkalmazó kiemelése és a saját érvelésmenet dialektikai alapjainak hangsúlyozása.

Ekképpen a dialektika a retorika eszköze lesz. A viták arról tanúskodnak, a meggyőzéshez nem szükséges a vitázónak a befogadó részéről széles körű logikai ismereteket feltételezni. A dialektikai módszer láthatóvá tétele inkább olyan eszközként szolgál, amely által a hitvitázó kompetenciáját, ill. Pázmány azonban a dialektikában való jártasság hiányánál erősebben hangsúlyozza ellenfelénél a rosszindulatú, csalárd érvelés alkalmazását.

emil humor svájci anti aging A legjobb öregedésgátló vonal 2020

A dialektika tehát afféle eszközként bizonyul különösen hasznosnak, amely azt a retorikai szándékot szolgálja, melyet a hazugságok margón történő felsorakoztatása és számbavétele, a csalárdságra való hivatkozás folyamatossága jelent.

Gyarmathi egy dialektikai szempontokat hangsúlyozó szerkezetet alkalmazott Monoszlóy könyvének bírálatához, Pázmány ezt az egész szándékot teszi érvénytelenné Gyarmathi érveinek megsemmisítésekor és a csalárdságra hivatkozás állandósításával. Erre utal, amikor a közbenjáró fogalmának értelmezésekor az aequivocatio terminusát használja. Ennek kiküszöbölésében tehát a definíciónak lehetne szerepe.

Click "Allow" to access the site!

A dialektikai módszerek körültekintő alkalmazása lehetővé tenné, hogy a disputáció — legalábbis nyelvileg — közös platformról induljon. Megszüntetve például az aequivocatióból eredő félreértés lehetőségét, tér nyílik a vitában arra, hogy a felek ne elbeszéljenek egymás mellett. Ám a felekezethez tartozás diskurzusa — ahogy azt Oláh Szabolcs hangsúlyozza — a beszélőn, annak verbális döntésein is uralmat gyakorol, így az ars disserendi módszertani ajánlása, a beszélgetőtársak közösségének létrejötte oratio inter respondentem et interrogantem továbbra sem lehetséges.

OLÁH, i. A katalógus 6. Elsőként Nádudvari Péter Később, ben Péterfi László nagyenyedi minorita szerzetes lett a könyv tulajdonosa, míg végül ban vették fel a minorita könyvtár leltárnaplójába, így a könyv a rendház tulajdonává vált. A kiváló szónoki képességgel megáldott erdélyi református lelkész Nádudvari Péter2 k.

Pápai Páriz Ferenc kollégiumi professzor lányát vette feleségül, így egyáltalán nem meglepő könyvének Nagyenyeden való szelegiline anti aging. Tudjuk, hogy a nagyenyedi Bethlen Könyvtár akkori állományából kerültek át könyvek a nagyenyedi minoriták könyvtárába.

Jeles példája ennek Bethlen Kata nagyenyedi adományának4 — tudomásunk szerint — egyetlen fennmaradt példánya, mely nemrég bukkant fel a minoriták régi könyves állományában. Mivel a könyvtár az es pusztulás következtében nagyrészt megsemmisült, vele együtt a Magyar Theca is odaveszett. A minoriták régi könyves állományának feldolgozása során egy Bethlen Kata ex-librisével ellátott könyv került elő, s hogy dapsys suisse anti aging a Bethlen Könyvtár tulajdona volt igazolja a könyv címleírása az es kéziratos katalógusban.

Diebus Novembris jelenleg feldolgozás alatt. Mint Dankanits Ádám7 megfigyelte, ha az állományból elveszett egy példány, a könyvtárosok egyszerűen áthúzták a címet, az eladottak csoportját pedig a venditi jelzővel illették. Bár könyvünk mindhárom példánya áthúzás nélkül szerepel a katalógusban, a leglogikusabbnak az látszik, hogy a minoritákhoz a Bethlen Könyvtárból kerülhetett át, ahová az egykori alma maternek szánt adományként juthatott.

Bibliotheca et Universitas. Tanulmányok a hatvanéves Heltai János tiszteletére

Mivel ilyen mű nem szerepel Bethlen Kata könyvtárának tételei között, nem kell az ő közvetítésére gondolnunk, jóllehet a református nagyasszony nagyon fontos szerepet játszott a prédikátor szellemi hagyatékának megmentésében és gondozásában. Már Montinez svájci anti aging kinyomtatni szándékozott prédikációinak kéziratát Bethlen Kata adta Udvarhelyi Mihály, a kolozsvári református kollégium teológiaprofesszorának kezébe, hogy aztán ennek halála után ugyancsak ő adjon megbízást Szathmári Pap Zsigmond akkor Sárospatakon tanító teológusnak a kézirat végső formába öntésére, s a már megkezdett nyomdai munkálatok irányítására.

Minderről abból az ajánlásból értesülhetünk, amellyel Szathmári Pap Zsigmond tiszteli meg a nagyasszonyt, s amely az es kolozsvári kiadás élén olvasható. Tekintettel arra, hogy a 84 prédikációt tartalmazó kötet a teljes református dogmatika összefoglalására vállalkozik, tanulmányozása föltétlenül hasznosíthatónak látszik a Bethlen Kata önéletírásának teológiai és nyelvi megoldásai iránt érdeklődők számára is.

Mivel ennek részletezését most nem tekinthetjük feladatunknak, csak arra utalunk, hogy bőségesen foglalkozik a református egyházon belüli vagy azon kívüli csoportosulásokkal, s a hozzájuk való viszonyulással is. Nem tanulság nélküli, hogy a remonstránsok mellett az unitáriusok kapnak nagy figyelmet, s szinte teoretikus alapját kapjuk annak a gyakorlatnak, amelyet az újabb források tanúsága szerint a nagy írónő birtokain és környezetében érvényesített.

A felvetődő hagyománytörténeti és értelmezési problémák körvonalazása előtt célszerűnek látszik közölnünk a bejegyzett szöveget.

Ad Pázmannum I. Tute sac de tri suisse anti aging lepus es: tamen pulpam quaeris, Láthatja ezt benned, csak egy közember is, Bajviadalodat igen nyered verbis, Sed hic ille angvis latitat in herbis. Nem szintén mint tetszik olyan jeles halász, Egérke mász csak ott, hol ő medvét vadász, Szúnyogot nem nyelhet, torkán akad mint váz, Száguldva, de teve bélin is által mász.

Nem egész fonalbúl köti is hálóját, Öblin és szárnyain toldott réseket hágy, Csak oly halat foghat, ki tunya vak, rest, lágy, De azt nem vakarja ki hálon is túl lát. Nem mondom értelme hogy nincs az lövéshez, Hol akadály nélkül férkezhetik célhez, S vadat is ejthetne mikor lő ürgéhez, Csak vonhatná móddal körmét az füléhez De [Papa] […] Világnak határit [régen bírta] Róma, Mennyországra ha[tott azután] hatalma, Nincs már most miat[ta pokoln]ak is nyugta, Pápaság fenekét anny[ira f]el bukta.

Purgatoriummal be[nne] limbust csinál, Pénzetlen lelkeket k[iben le]taszigál, De ki jól fizethet menny[orsz]ággal kinál, Pokol birodalma annyira [b]ékénn áll. Nincs kedvesb országa ennél az pápának, Ez ád mézet, vajat az ő konyhájának, Itt áll bányája is az ő aranyának, Lakó helyt is azért itt választ magának.

Mert mindenben volt mindenkor absista és lélekkurva fia Sac de tri suisse anti aging égy bizonyetya Amen Amen A két szemben lévő üres lapot kitöltő versszakokat ugyanaz a kéz jegyezte le, Nádudvari Péter, aki a címlapon a kötet tulajdonosaként tüntette fel magát.

Csak a versszakok végén olvasható — általunk kurzívan szedett — megjegyzés származik valaki mástól. Az íráskép alapján nem azonosítható a Míg a buzgó református Nádudvari esetében a fentebb idézett műben is nyomot hagyó egyháztörténeti érdeklődés magyarázatot szolgáltat a szövegek bemásolására, az irodalomtörténeti elhelyezést és értelmezést megnehezíti, hogy nem maradtak ránk teljes épségben.

a legjobb anti aging ránc öregedésgátló gyógynövény-gyógyszerek a termékenységért

A második lap felső fele lefelé keskenyedő sávban kiszakadt, így a legfelső sor szinte teljesen olvashatatlanná vált, s hiányzik két strófának a közepe is. Ezt a részt — mint alább szólunk róla — egy korábbi lejegyzés felhasználásával szögletes zárójelben ki tudtuk egészíteni. Ez a hiány megnehezíti a választ arra a kérdésre is, hogy egy költeménnyel van-e dolgunk. Az első hat strófa összetartozik, s a címnek megfelelően Pázmány Péterről szól, sőt a cím mindkét tagjának megfelelőit megtaláljuk ezen az oldalon, hiszen az első három strófában maga Pázmány a megszólított, míg a további háromban egy aposztrófét követően már egyes szám harmadik személyben szól róla a versben beszélő.

Egyáltalán nem bizonyos persze, hogy a beszédhelyzet megváltozása tükröződik a címben, ahol a két tagot egy S: betű vagy egy római egyes I. Az utóbbi estben az Ad Pazmannum egy nagyobb egység fő címe lenne, s így a De Pazmano cím alatt közölt hat strófát egy esetleges többrészes verssorozat első darabjának tekinthetnénk. A második lap legfelső sorának hiánya több megoldási lehetőséget is megenged.

Turc Francais | PDF | La nature

Állhatott itt afféle élőfej gyanánt a De Pazmano megjelölés megismétlése, de valószínűbbnek látszik egy másik megoldás. Ha az előzőhöz grammatikailag hasonló szerkezetű részletet képzelnénk el, akkor a megmaradt De szövegrészt latinnak tekintve egy ugyancsak valakiről írott versezet következne, s a három strófa egynemű mondandója alapján itt a pápára gondolhatunk.

best anti aging serum for 40s anti wrinkle eye cream korean

Szögletes zárójelben a cím átírásakor ezt a megoldást érvényesítettük. Bonyolítja azonban a helyzetet, hogy a cím nem latinul fejeződik be, hanem 26 áthúzva az szókapcsolatot olvashatjuk.

Nem csupán a szakadás következtében keletkezett hiányt tudtuk tehát ily módon kikövetkeztetni, hanem Varga Imre jegyzetei alapján fontos mozzanatok derültek ki arról a szövegkörnyezetről is, amelyben ránk maradtak. A cím nélküli verset ugyanis Varsányi Dániel debreceni nótárius jegyezte be ben a város számadáskönyvébe, s ő korábban, ban hasonlóan cím nélkül Pénzen jár a világ pénz ő talyigája kezdettel már Rimay-strófákkal tisztelte meg számadáskönyvét.

A jóval korábbi önálló előfordulás tehát érv lehetne amellett, hogy ezt a három strófát teljesen önálló versnek tekintsük, ám a hagyományozódás szövegkörnyezete inkább az ellenkezője mellett szól: Rimaytól sem teljes címmel ellátott, verskezdethez nyúló szövegrészleteket másol le, hanem két költeményből Kerekded ez világ…, Udvar s irigy tisztek vesz át strófákat.

Lett légyen szó azonban egy versről vagy egy több versből álló sorozatról, a szövegek összetartozása aligha tagadható. Az azonos metrum, az egymáshoz szervesen kapcsolódó témák mellett fontos mozzanat az is, hogy a második oldal három strófáját követően az azonos kéz által leírtak összességére látszik utalni az oldal közepén álló Finis szó, s ezután következik egy a szerzőt és a szereztetés helyét megjelölő kolofon.

Sőt azt mondhatnánk, hogy kétnyelvű, latin és magyar sorokat egyaránt tartalmazó kolofon szervesebben illeszkedik az első lap hasonló felépítésű versszakaihoz, hiszen a második lap három strófája egyetlen latin sort sem tartalmaz. Különösen beszédesnek tekinthetjük ebből a szempontból, hogy az Ad Pazmannum Alvinczi és Pázmány vitáját konkrétan is megemlítő első strófája arról beszél, hogy nos fratres nem hatott meg az Alvinczi ellen fellépő Pázmány, azaz a vers beszélője szerzetes barátként szólal meg, ami összevág azzal, hogy a kalandos sorsú Torday János ebben az időben Diószegen a ferencesek kolostorában élt.

A kolofon szerint tehát a versek szerzője Torday Sac de tri suisse anti aging volt, s akár ő szerezte, akár az ő nevében írták ezeket, a helyszín is összhangba hozható a kanyargós életútra vonatkozó ismereteinkkel, hiszen az A versek tehát miden nehézség nélkül beilleszthetők az érsekkel konfliktusba került Torday János pályaképébe, s e tekintetben könnyű dolgunk van, hiszen az elmúlt évtizedekben róla sok új adat és megfontolás került elő.

A 16— Horváth Mária legutóbbi dolgozatáig egy sor tanulmány érintette legalábbis életútját, s mindebben persze döntő szerepet az játszott, hogy Pázmány Péter nyomtatásban is megjelentetett prédikációban marasztalta el hitehagyásait. E tekintetben N.

Horváth Mária összegzéséhez11 utaljuk tehát az olvasót, s csupán arra célzunk, hogy bár a most előkerült nem sikerületlen harcias költemények is a polémiák világában otthonosan mozgó személyiség képét gazdagítják, nem lenne szerencsés elfeledkezni arról, hogy az életút mélyebb tanulságokat is ígér a korszak kutatóinak.

Hasonlótémák